متن هدر فارسی

ارزش ها،چشم انداز و مأموریت

رسالت بیمارستان :

بیمارستان نیکان در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد. این خدمات ، با کیفیت ،در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ،  مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه میشود.
چشم انداز بیمارستان : ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.


ارزش ها :

   مهربانی و دلسوزی
   بیمار محوری و مشتری نوازی
   خدمت خالصانه
   اخلاق حرفه ای
   فرهنگ کیفیت و ایمنی
   دانش مداری
   فرآیند نگری

ویژ گی فردی سازمانی:

صداقت، صراحت ،احترام