متن هدر فارسی

درخواست همکاری پرسنل

افتتاح بیمارستان نیکان غرب در زمستان 98 خواهد بود و جذب نیروها به صورت فاز به فاز انجام می گیرد لذا اطلاعات در زمان استخدام نیروها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تنها کسانی که در کمیته استخدام مورد تائید قرار بگیرند جذب بیمارستان خواهند شد .

در صورت تمایل بر روی فرم همکاری کلیک کنید